Publikace

Vydáváme a překládáme knihy, příručky a brožury o Housing First a řešení bytové nouze. Kromě toho publikujeme i výsledky našich výzkumů: vyhodnocujeme funkčnost aktuálních i navrhovaných opatření nebo pravidelně mapujeme stav bytové nouze v Česku.

 • Leták: Dosledování dopadů Housing First prorodiny s dětmi v Brně po pěti letech (2023)

  Leták: Dosledování dopadů Housing First prorodiny s dětmi v Brně po pěti letech (2023)

  Projekt Rapid Re-Housing v letech 2016 až 2018 poprvé pilotně vyzkoušel pro Českou republiku v té době nový koncept Housing First na cílové skupině 50 rodin s dětmi. Rodinám byly pronajaty městské byty v Brně a byla jim následně poskytována intenzivní podpora při zabydlování.

  Podpořené rodiny strávily v posledních 5 letech sedmkrát kratší dobu v bytové nouzi. 73 %, tedy 33 rodin ze 45 dotázaných intervenčních rodin žilo k 1. 5. 2022 ve vyhovujícím bydlení.

 • Dosledování dopadů Housing First pro rodiny s dětmi v Brně po pěti letech (2023)
  Publikace Dosledování dopafů Housing First

  Dosledování dopadů Housing First pro rodiny s dětmi v Brně po pěti letech (2023)

  Projekt Rapid Re-Housing v letech 2016 až 2018 poprvé pilotně vyzkoušel pro Českou republiku v té době nový koncept Housing First na cílové skupině 50 rodin s dětmi. Rodinám byly pronajaty městské byty v Brně a byla jim následně poskytována intenzivní podpora při zabydlování.

  Podpořené rodiny strávily v posledních 5 letech sedmkrát kratší dobu v bytové nouzi. 73 %, tedy 33 rodin ze 45 dotázaných intervenčních rodin žilo k 1. 5. 2022 ve vyhovujícím bydlení.

 • Analýza stížností podaných na nájemce sociálních bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy nesvěřených městským částem (2023)

  Analýza stížností podaných na nájemce sociálních bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy nesvěřených městským částem (2023)

  Náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS) opakovaně uvádí nárůst počtu stížností na nájemce sociálních bytů v minulém volebním období jako jeden z hlavních důvodů, proč je třeba změnit dosavadní pravidla pronájmu magistrátních bytů. V posledních týdnech se před očekávaným projednáváním návrhu nových pravidel pronájmu v médiích objevují články, jež popisují případy nevhodného chování nájemců sociálních bytů. Tyto články uvádějí, že se sociální bydlení soustředící se na nejzranitelnější skupiny obyvatel, prakticky automaticky pojí s nevhodným chováním, obtěžováním sousedů nepořádkem, hlukem a/nebo zápachem atd. a že život v bytovém domě, kde je jeden či několik sociálních bytů téměř automaticky znamená výrazné snížení kvality života.

  V analýze bychom proto rádi ukázali výsledky fungování obyvatel sociálních bytů v sousedstvích, kteří jsou v uvedených článcích nálepkováni jako „nepřizpůsobiví“, „bezdomovci“ a „narkomané“.

  Analýza stížností podaných na nájemce sociálních bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy nesvěřených městským částem (PDF)

 • Energie lidem: Jak zvládnout drahou zimu s klidem? (2022)

  Energie lidem: Jak zvládnout drahou zimu s klidem? (2022)

  Potraviny se zdražují. Rostou ceny nájmů a do toho přišel prudký nárůst cen energií. Výdaje domácností na energie se výrazně zvyšují a spousta lidí tak přemýšlí, jak v následujících měsících snížit svou spotřebu a ušetřit. V koalici neziskových neziskových organizací proto přinášíme přehled úspor a možností, jak požádat o pomoc od státu.

 • Energetická chudoba a její řešení (2022)

  Energetická chudoba a její řešení (2022)

  Studie Energetická chudoba a její řešení, kterou společně vydávají Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení, mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení. 

  Studie na základě analýzy dat z roku 2021 jasně ukazuje, že energetická chudoba, tedy situace, kdy domácnost vydává nepřiměřeně vysoké výdaje za energie a strádá tak v jiných oblastech základních potřeb, není v Česku záležitostí posledního roku a že naopak představuje závažný strukturální problém, který byl dlouhodobě přehlížen, než začal celospolečensky rezonovat v kontextu současného bezprecedentního růstu cen energií.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

 • Metodika externí podpory programům Housing First v ČR (2022)

  Metodika externí podpory programům Housing First v ČR (2022)

  Publikace je určena jak pro externí poskytovatele podpory, kteří poskytují podporu více Housing First projektům najednou, tak samotným realizátorům Housing First projektů. Realizátoři mohou metodiku používat především jako rozcestník a souhrn informací o jednotlivých nástrojích, které mohou během své práce využívat, ale také jako tzv. checklist, tedy seznam úkolů, které je třeba při realizaci projektů provést.

  Metodika je výstupem projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice, jehož cílem je přispět k využívání programů Housing First jako standardního nástroje snižování bytové nouze.

 • Sociální bydlení v ČR (2021)

  Sociální bydlení v ČR (2021)

  Zpráva pro zastoupení Evropské komise v ČR, ve které představujeme poznatky z výzkumu a mapování sociálního bydlení v České republice. Na základě vlastní terénní práce a sběru dat, sekundárního sběru dat a sekundárního výzkumu odhadujeme současný rozsah a strukturu bezdomovectví a vyloučení z bydlení v zemi, představujeme relevantní řešení a míru jejich využívání v aktuální politice a praxi 20 českých měst. Prezentujeme osvědčené postupy českých měst a nevládních neziskových organizací a navrhujeme doporučení pro řešení bytové nouze v ČR.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 • Bydlení jako problém – Zpráva o vyloučení z bydlení (2021)

  Bydlení jako problém – Zpráva o vyloučení z bydlení (2021)

  Zpráva shrnuje výsledky půlročního mapování rozsahu bytové nouze v ČR, které jsme realizovali od podzimu 2020 do jara 2021. Nezůstáváme však tentokrát pouze u bytové nouze. Dotýkáme se i dalších velkých problémů v oblasti bydlení, tj. ohrožení ztrátou bydlení, nadměrných nákladů na bydlení a nedostupnosti bydlení, respektive fungování dávek na bydlení jako jednoho z klíčových nástrojů řešení finanční nedostupnosti bydlení. Speciální pozornost je věnována problémům seniorů, neboť čím dál více starších lidí končí v bytové nouzi a významná část z nich je zatížena nadměrnými náklady na bydlení.

 • Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců (2019)

  Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců (2019)

  V této publikaci společně s organizací R-Mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR přinášíme obcím ucelený návod a podporu, jak řešit bytovou nouzi na jejich území. Seznamujeme je s vizí nového přístupu, s podrobnostmi o inovativním modelu Obecního integrovaného systému, radíme, jak vytvořit řídicí tým, mezioborovou pracovní skupinu a kdo by měl být její součástí. Dáváme navíc k dispozici konkrétní nástroje pro řešení bytové nouze, které doplňujeme o praktické zkušenosti a doporučení z obcí v ČR i v zahraničí, kde se bytovou nouzi daří úspěšně řešit.

  Vznik publikace byl financován z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví s registračním číslem: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486.

 • Zpráva o vyloučení z bydlení (2019)

  Zpráva o vyloučení z bydlení (2019)

  Zpráva o vyloučení z bydlení je pravidelný formát, kterým informujeme o stavu bytové nouze v Česku až na úroveň jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Je výsledkem šesti měsíců intenzivního sběru a analyzování dat z dávkových systémů, dat získaných od desítek obcí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, údajů o tisících klientů největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR (Armáda spásy, Naděje, Slezská diakonie, Člověk v tísni) a dat ze sčítání domácností bez domova v Brně a Liberci.

 • Housing First: Model Pathways (2020)

  Housing First: Model Pathways (2020)

  Kniha „Housing First: Model Pathways ukončení bezdomovectví u osob trpících duševními poruchami a poruchami plynoucími z užívání psychoaktivních látek“ od Sama Tsemberise je základním manuálem přístupu Housing First, tak jak byl praktikován s lidmi bez domova s duální diagnózou v newyorském programu Pathways to Housing. Knihu vydala v českém překladu Platforma pro sociální bydlení v roce 2020. V současné době bohužel už nemáme k dispozici volné výtisky.

 • Příručka pro peers podpory v bydlení (2018)

  Příručka pro peers podpory v bydlení (2018)

  Publikaci jsme vytvořili ve spolupráci s odborníky z ČR, Británie, Maďarska, Finska a Španělska. Představujeme zde základní zjištění a praxi v peer podpoře uživatelů služeb. Kromě odpovědi na otázku „co je peer podpora a co může nabídnout pro práci s lidmi bez domova” se v této publikaci snažíme vést širší diskuzi na téma peer podpory, poskytnout výzkumná zjištění a návrhy dalšího rozvoje peer podpory.

 • Příručka pro pracovníky podpory v bydlení (2018)

  Příručka pro pracovníky podpory v bydlení (2018)

  Publikaci jsme vytvořili ve spolupráci s odborníky z ČR, Británie, Maďarska, Finska a Španělska. Je určená pro sociální pracovníky a jejím cílem je poskytnout službám podporujícím lidi bez domova v bydlení podněty a nápady, jak poskytovat pomoc efektivněji a kreativněji.

 • Evropská příručka Bydlení především (2017)

  Evropská příručka Bydlení především (2017)

  Zajistili jsme vydání českého překladu Evropské příručky Bydlení především. Příručka je výsledkem práce expertního panelu, složeného z nejvýznamnějších evropských výzkumníků na metodu Bydlení především (Housing First). Jde o praktický a srozumitelný informační a tréninkový materiál. Financováno z prostředků statutárního města Brno.

 • Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců (2016)

  Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců (2016)

  Publikace představuje základy přístupu Housing First a sérii doporučení pro město Brno, které se rozhodlo vyzkoušet nové projekty. První kapitola se věnuje vývoji modelů Rapid re-housing a Housing first pro ukončování bezdomovectví, jejich základním stavebním kamenům a jejich použití v praxi. Druhá a třetí kapitola jsou upravené příspěvky hlavního evropského experta na Housing first Volkera Busch-Geertsemy a hlavního českého experta Jana Snopka z konference, kterou jsme pořádali v roce 2014. Čtvrtá a pátá kapitola jsou výstupy předních světových expertů na problematiku bytové nouze a bezdomovectví, které si Brno pozvalo, aby zhodnotili místní situaci a navrhli konkrétní řešení.

 • Závěrečná evaluační zpráva projektu „Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice“ (2022)

  Závěrečná evaluační zpráva projektu „Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice“ (2022)

  Hlavním cílem této evaluační zprávy je poskytnout poradcům z PSB, kteří poskytovali podporu HF programům, co největší množství relevantních informací o fungování HF programů, kterým je poskytována podpora, a o faktorech, které mohou mít vliv na fungování Housing First programů v České republice. Dalším cílem této evaluační zprávy je představit výsledky subjektivního hodnocení podpory poskytované Platformou pro sociální bydlení realizátory Housing First programů.

 • Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení (2017)

  Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení (2017)

  Evropské organizace zaměřené na vymýcení chudoby dlouhodobě prosazují myšlenku, že tvorba sociálních politik a následně jejich monitoring i vyhodnocení by měla být procesem postaveným na průběžném dialogu se všemi zúčastněnými stranami, včetně osob, které jsou cílovými skupinami politiky sociálního začleňování. Jde o lidi se zkušeností chudoby a následného sociálního vyloučení i o lidi bez domova či lidi žijící v nevyhovujících podmínkách. Publikace je příručkou pro jejich zapojení do řešení problematiky bytové nouze.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.