Zásady o sběru a zpracování osobních údajů

Platforma pro sociální bydlení, z. s.

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Platforma pro sociální bydlení z. s., IČO 03431177.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem Platforma pro sociální bydlení, z. s., tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti nebo podporuje činnost či aktivity Platformy pro sociální bydlení, z. s.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platforma pro sociální bydlení, z. s. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení

  • kontaktní údaje: adresa bydliště nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

  • bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).

Kromě shora uvedených osobních údajů, Platforma pro sociální bydlení, z. s. zaznamenává a uchovává tzv. behaviorální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména otevírání e-mailů zasílaných Platformou pro sociální bydlení, z. s., monitoring plateb, jiné online a off-line aktivity (dále jen „jiná data“).

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platforma pro sociální bydlení, z. s. provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

O poskytnutí osobních údajů může být příznivec a příznivkyně Platformy pro sociální bydlení, z. s.  požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Platformou pro sociální bydlení, z. s., zejména v případě účasti na akcích organizovaných spolkem Platforma pro sociální bydlení, z. s., zasílání příspěvků, off-line i online registrace, zařazení na seznam účastníků, off-line i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt s Platformou pro sociální bydlení, z. s.“).

Platforma pro sociální bydlení, z. s. je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.

Platforma pro sociální bydlení, z. s. nepředá osobní údaje ani jiná data týkající se příznivce jinému správci.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje a jiná data ve výše uvedeném rozsahu mohou být spolkem Platforma pro sociální bydlení, z. s. zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem nebo příznivkyní prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence v následujících záležitostech:

  • informování o aktivitách Platformy pro sociální bydlení, z. s.

  • komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.

  • zasílání newsletteru,

  • zasílání žádostí o pomoc a podporu Platformy pro sociální bydlení, z. s. – aktivismus, dobrovolnictví, finanční podpora a jiné.

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivec nebo příznivkyně Platformě pro sociální bydlení, z. s.  jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s Platformou pro sociální bydlení, z. s. podle čl. IV těchto Zásad.

VI. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

Příznivec nebo příznivkyně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Platforma pro sociální bydlení, z. s. zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými Platformě pro sociální bydlení, z. s. před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Příznivec nebo příznivkyně má od okamžiku zařazení do databáze právo kdykoliv požádat Platformu pro sociální bydlení, z. s. o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Platforma pro sociální bydlení, z. s. poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK PLATFORMA PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, Z. S.

Stránkami Platformy pro sociální bydlení, z. s. je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní spolek Platforma pro sociální bydlení, z. s.

Internetové stránky Platformy pro sociální bydlení, z. s. mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odesílá do vašeho prohlížeče. Díky tomu web Platformy pro sociální bydlení, z. s. zaznamenává informace o vaší návštěvě, třeba to, v jakém jazyce si web prohlížíte a další nastavení. Když přijdete příště, vaše návštěva už bude efektivnější a možná i snazší. I když tyhle internetové cookies neosladí váš život tak, jako ty pečené, jsou důležité.

Google Analytics

Zajímá nás, kolik příznivců a příznivkyň řešení bytové nouze navštěvuje náš web. K analýze jeho návštěvnosti a k jeho vylepšování používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Pokud si takový sběr dat o vaší návštěvě nepřejete, využijte službu Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Sociální sítě a další

Na webu Platforma pro sociální bydlení, z. s. můžete nalézt odkazy na sociální sítě Facebook, YouTube a Twitter a různé další internetové stránky. Takové odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu a mohou se  řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení internetového prohlížeče.

IX. KONTAKT

V případě dotazů či připomínek týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze Platformu pro sociální bydlení, z. s. kontaktovat prostřednictvím e-mailu: platforma@socialnibydleni.org.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.