Naše projekty

Probíhající projekty Platformy pro sociální bydlení

Změna kultury úřadu jako klíč do zámku systémových politik ukončování bezdomovectví

Cílem projektu je pochopit mechanismy fungování úřadů samosprávy tak, aby bylo možné na základě hloubkového poznání navrhnout řešení pro překonání barier zavádění a kontinuity politik ukončování bezdomovectví, které podléhají nynější kultuře úřadu (zvyklostem, hierarchiím, atmosféře a celkovému fungování). Projekt cílí na posílení snah o systémové a efektivní předcházení a ukončování bytové nouze, zejména v nejzatíženějších TOP 20 obcích, v nichž je koncentrováno víc než 50 % bytové nouze v ČR.

Projekt trvá od 1. dubna 2023 do 31. května 2024.

Reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0001431

Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_021

Název výzvy: Inkubační fáze vývoje řešení

Posilování kapacit a efektivnosti Platformy pro sociální bydlení

Projekt cílí na profesionalizaci Platformy pro sociální bydlení v několika aspektech. Výsledkem bude prohloubení spolupráce a přenosu informací mezi členskými organizacemi prostřednictvím regionálních setkání a naplňování potřeb členů a členek. Budou rozvíjeny advokační aktivity i osvěta v oblasti sociálního bydlení. Projekt umožní cílené odborné vzdělávání zaměstnaneckého týmu Platformy a nastavení a rozvoj firemního a grantového fundraisingu, aby došlo k větší finanční stabilizaci organizace.

Projekt trvá od 1. června 2023 do 31. května 2025.

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_039/0001387

Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_039

Název výzvy: Budování kapacit a profesionalizace NNO (1)

Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice se zaměřením na vzájemné učení a různé úrovně pokročilosti a znalosti konceptu

Cílem projektu je podpořit nejméně 15 týmů, které používají Housing First principy. Forma individuálních konzultací a setkávání v rámci tematicky zaměřených skupin (Hubů) umožní individuální nastavení podpory s ohledem na různé potřeby a pokročilost programů s důrazem na přenos zkušeností mezi týmy navzájem. Aktivity i vytvořené výstupy směřují k podpoře implementace HF programů a k propojování s důrazem na posilování vzájemného učení a sebevzdělávání.

Projekt trvá od 1. července 2023 do 30. června 2025.

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_027/0001269

Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_027

Název výzvy: Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

Toto dílo Vstupní evaluační zpráva k projektu je licencováno pod licencí Creative Commons CC BY 4.0. Licenční podmínky navštivte na adrese CC BY 4.0 Právní ujednání | Uveďte původ 4.0 Mezinárodní | Creative Commons.

Posílení a rozvoj systémových řešení v TOP 20 obcích s nejvyšším podílem bytové nouze

Cílem projektu je zvýšit nízkou efektivitu ukončování bezdomovectví v TOP 20 obcích, ve kterých je koncentrováno víc než 50 % bytové nouze v ČR. Projekt se proto zaměří na spolupráci s těmito obcemi a to prostřednictvím hlubší analýzy potřeb, bariér a slabých stránek dosavadních služeb, na základě čeho nabídne reformu stávajícího vytváření a rozvoje systémových řešení. 

Projekt trvá od 1. srpna 2023 do 31. července 2026.

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_027/0001270

Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_027

Název výzvy: Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

Toto dílo Vstupní evaluační zpráva k projektu je licencováno pod licencí Creative Commons CC BY 4.0. Licenční podmínky navštivte na adrese CC BY 4.0 Právní ujednání | Uveďte původ 4.0 Mezinárodní | Creative Commons.

Dosledování dopadů Housing first pro rodiny s dětmi v Brně po pěti letech

Projekt umožňuje vyhodnocení vybraných cílů Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 spojených s aktivitami sociálního bydlení a sociálního začleňování v designu randomizovaného kontrolovaného experimentu intervence Housing first pro rodiny s dětmi. Kauzální dopady intervence budou sledovány po pěti letech. Proběhne sběr a vyhodnocení dotazníkových a administrativních dat, výsledky mohou být použity pro lepší zaměření výzev OPZ+ a IROP+.

 

Cíle projektu:

1) Zjistit, zda Housing first ve srovnání s nulovou intervencí vede ve střednědobém horizontu k lepším výsledkům ve a) prevalenci bezdomovectví, b) jistotě bydlení, c) duševnímu zdraví rodičů a dětí, d) užívání pohotovostních zdravotních služeb rodinami. Sekundární zkoumané výsledky zahrnují kvalitu bydlení, zdraví a kvalitu života rodin, sociální integraci rodičů, finanční stabilitu rodin, znovusjednocení rodin a prevenci institucionalizace dětí a školní docházku dětí.
2) Ověřit dopady intervence i v administrativních datech (školy, zdravotní systém, systém sociálně-právní ochrany dětí)
3) Vyhodnotit, nakolik intervence Housing first přispívá k plnění cílů Dohody o partnerství, konkrétně těchto cílů:
Zavedený komplexní přístup k podpoře sociálně znevýhodněných rodin s cílem integrace dětí do hlavního vzdělávacího proudu.
Aktivizace osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením k dokončení vzdělání, ke vstupu na trh práce a integraci do společnosti.
Vyšší propojenost a propustnost sociálního bydlení a sociální práce (vč. zdravotní péče).
Snížení hrozby chudoby a diskriminace a sociálního vyloučení z důvodu špatného zdravotního stavu, zahrnující podporu zdravého životního stylu ohrožených skupin obyvatel, včetně Romů a obyvatel vyloučených oblastí Zavedení nových služeb péče o duševní zdraví komunitního typu.
Podpora rovnosti mezi muži a ženami, nediskriminace

Projekt trvá od 1. ledna 2022 do 31. března 2023.
Reg. č.:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000293
Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.
Název programu:  Operační program Technická pomoc
Číslo výzvy:  08_16_004
Název výzvy:  OPTP – Výzva č. 4
 

Prosazování systémového řešení bytové nouze v ČR: komplexní legislativa založená na partnerství státu a obcí

Cíl projektu:

Cílem projektu je prosadit systémové řešení bytové nouze, které bude akceptováno klíčovými stakeholdery, především obcemi, a povede ke snižování počtu osob v bytové nouzi. V ČR jich žije 83 tisíc včetně 20 tisíc dětí. V roce 2019 jsme s koalicí expertů připravili komplexní legislativní návrh, který nyní chceme prosazovat v PSP ČR. Advokační strategie počítá s tvorbou koalice z řad poslanců, samospráv, expertů a zájmových skupin, prací s nejhlasitějšími odpůrci (represivní obce), právní a mediální podporou a analýzami. V případě neúspěchu zákona budeme prosazovat dílčí změny salámovou metodou.

Termín realizace:

1.3.2020 – 28.2.2023

Advocating system approach to homelessness in the CR: Complex legislation emerging from the partnership between central and local level governments.

Project aim:

The aim of the project is to advance system approach to homelessness in the CR, approved by key stakeholders. 83 000 people including 20 000 children live in acute housing need in the country. In 2019 we developed a complex homelessness legislation in a coalition of experts, and now we plan to present it in the parliament. Our strategy includes coalition building (MPs, local politicians, experts and interest groups), works with the vocal opponents (repressive cities), and provides legal, media and analytic support. If the complex bill fails we will advocate piece by piece.

Realization:

1.3.2020 – 28.2.2023

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/ 

Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/ 

Nadace OSF: https://osf.cz/ 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/ 

Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

Platforma pro sociální bydlení se v minulosti podílela na projektech:

Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice

Cílem projektu je podpořit místní týmy při plánování a realizaci programů Housing first (HF)
s využitím kombinace odborných konzultací a workshopů, facilitovaného participativního
řešení problémů, přenosu dobrých praxí, podpory regionální peer spolupráce HF týmů a
posilování reflexe věrnosti principům HF.
Vytvořené modelové postupy řízení identifikovaných rizik a metodika podpory pro HF týmy
pomohou k využívání HF programů jako standardního nástroje snižování bytové nouze.
V rámci projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:
1. Podpora plánování a přípravy Housing first programů
2. Podpora realizace Housing first programů
3. Evaluace efektivity Housing first programů a jejich metodické podpory
4. Rozvoj systémového využívání HF v prostředí ČR

Projekt trvá od 1. května 2020 do 30. dubna 2022.
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290
Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_19_098
Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Logo_OPZ_barevné

Všechny obce mohou řešit bezdomovectví, když mají dobré rádce

Cílem projektu je otestovat nové přístupy k poskytování podpory obcím, které na svém území řeší bytovou nouzi. Dosavadní služby Platformy pro sociální bydlení vyhovují spíš aktivním obcím s dostatečnými kapacitami pro řešení bezdomovectví, dalším potřebným obcím umíme pomoci jen částečně nebo je rovnou odmítáme. Projekt se zaměří na hlubší analýzu potřeb obcí, bariéry a slabé stránky dosavadních služeb, vývoj služby nové i reformu stávající dle principů metody Human Centered Design, schopné podpořit širší spektrum obcí.

Projekt trvá od 1. února 2020 do 30. listopadu 2021.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014297
Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_17_083
Název výzvy: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Logo_OPZ_barevné

It can also be different – Restoring Dreams to tackle loneliness

V programech podpory bydlení zaměřených na vícečetně znevýhodněné osoby v bytové nouzi se často stává, že po nastěhování do bytu se účastníci programu nesnadno sžívají s novým prostředím, kde se cítí nepatřičně, cize a především sami. (Pocit) osamělost(i) je přitom jedním z významných faktorů ohrožujících stabilitu jejich bydlení. Přesto dosud neexistuje soubor metod a nástrojů, který by dal sociálním pracovníkům do rukou uspokojivé vodítko, jak poznat, že jejich klienti se cítí osaměle, jak s tímto pocitem zacházet, jak jej postupně snižovat a dosahovat tak toho, aby se nový byt měnil v domov. Toto bílé místo by měl zaplnit mezinárodní projekt s názvem It can also be different – Restoring dreams to tackle loneliness, do něhož je zapojeno 9 zemí. Výstupem bude soubor nástrojů ke snižování pocitu osamělostis metodikou jejich použití – v každé účastnické zemi bude adekvátnost vyvinutých nástrojů testována skupinou vyškolených sociálních pracovníků.

Reg. č.: 2018-1-NL01-KA204-038988
Koordinátor: HVO Querido, Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam
Název projektu:  ‘It can also be different – Restoring dreams to tackle loneliness’
Název programu: Erasmus +

Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

Cílem projektu je zvýšit doposud nízkou efektivitu řešení bytové nouze, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů pro místní samosprávy. V rámci projektu vzniknou nástroje, které zlepší schopnost samospráv a realizátorů programů v NNO efektivně snižovat a ukončovat bezdomovectví.

Konkrétně se jedná o čtyři navzájem spolu provázané položky:

  1. metodika hodnocení existujících programů vč. databáze,
  2. sada pro systémové řešení bytové nouze, tzv. toolkit, vyvinut na základě zahraniční praxe a ve spolupráci se 4 obcemi, dvěma NNO a dalšími aktéry,
  3. přenos zahraničních praxí (zahraniční stáže),
  4. síť Partnerství sestávající z aktérů řešících bytovou nouzi na úrovni obcí.

Projekt realizuje Platforma pro sociální bydlení, společně se Sociologickým ústavem akademie věd a R-Mosty, které jsou zároveň hlavním žadatelem.

Web projektu:
https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/

Projekt trvá od května 2017 do dubna 2020.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486
Příjemce: R – Mosty, z. s.
Partneři: SOÚ, Platforma pro sociální bydlení
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_124
Název výzvy: Podpora inovačního prostředí

Logo_OPZ_barevné

Trainhouse

Projekt Trainhouse si klade za cíl vyškolit klíčové pracovníky v podpoře při zabydlování podle modelu Housing first. Projekt má partnery z pěti zemí (UK, Finsko, Španělsko, Maďarsko, ČR). V jeho rámci vzniknou metodiky zaměřené na profesionální sociální práci, využití peer pracovníků a využití dobrovolníků v modelu Housing first. V rámci projektu během roku 2017 proběhnou 3 týdenní exkurze (Helsinki, Londýn, Barcelona) do různorodých programů sociálního bydlení, fungujících zejména na principech Housing First.

Více informací:
TrainHouse

Posílení a rozvoj kapacity Platformy pro sociální bydlení

Projekt podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu má za cíl posílit odborné, finanční, organizační a komunikační kapacity Platformy pro sociální bydlení, která zastřešuje členské organizace snažící se o prosazení funkčního systému sociálního bydlení pro lidi bez domova a lidi vyloučené z bydlení. Cíl projektu bude dosažen realizací několika na sebe navazujících aktivit, které posilují finanční a organizační zázemí organizace. V rámci projektu se uskuteční 4 odborné semináře pro členy Platformy, 4 diskuzní stoly se zástupci veřejné správy a také vzniknou 3 regionální skupiny členů, a to v Praze, Ostravě a Brně. Důležitým výstupem projektu bude strategický plán organizace na nejbližší 3 roky jako i plán pro fundraising a plán pro komunikaci dovnitř i navenek.

Trvání projektu: říjen 2016 – březen 2018

Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002237

Fighting Together for the Right Social Housing Legislation, OSF Opportunity Fund

Tímto projektem byla Platforma pro sociální bydlení finančně podpořena, aby mohla jako organizace s expertní znalostí sociálního bydlení, vstoupit do diskuse o připravovaném zákonu o sociálním bydlení a do jeho legislativního procesu. Projekt zahrnoval veřejný happening lidí se zkušeností s bytovou nouzí s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kteří jí zde mohli představit své obavy a požadavky na systém sociálního bydlení. V rámci projektu vznikla také první verze cost-benefit analýzy sociálního bydlení.

Trvání projektu: duben – srpen 2016

Introduction of Rapid Re-housing for homeless families in the Czech Republic, Velvyslanectví Spojených států amerických

Platforma v rámci tohoto grantu obeznámila českou odbornou veřejnost s metodou rychlého zabydlení (rapid rehousing) a to prostřednictvím publikace rozhovorů a novinových článků o americké zkušenosti s tímto konceptem, dále publikací výzkumných zjištění a pohledů sociálních pracovníků a prezentací modelu na 12 českých i mezinárodních konferencích. Platforma také publikovala brožuru „Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi: Zkušenosti ze zahraničí a doporučení pro česká města“.

Trvání projektu: únor – říjen 2015

Pořádání workshopů a přípravy koncepce sociálního bydlení vč. návrhu dvou pilotních projektů na ukončování bezdomovectví v Brně, statutární město Brno

V rámci tohoto projektu Platforma připravila a realizovala dvoudenní seminář Katherine Gale a Prof. Volkera Busche Geertzemy. Dále ve spolupráci s americkou expertkou Katherine Gale připravila pilotní projekt rapid rehousing pro 50 rodin v Brně a závěrečnou zprávu.

Trvání projektu: březen – prosinec 2015

Platforma pro sociální bydlení – diskurzivní posun, OSI

Záměrem projektu „Platforma pro sociální bydlení“ bylo vybudovat silnou zájmovou koalici relevantních organizací a jedinců, zainteresovaných do tématu sociálního bydlení, jeho nedostatečné kvality a dostupnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a participačních aktivit byla definována nejproblematičtější témata a byly navrženy vhodné nástroje k jejich řešení. Navrhované nástroje a postupy byly následně konzultovány se zástupci politického spektra, s cílem zajištění jejich přijetí prostřednictvím vhodné legislativy. Projekt byl podán organizací IQ Roma servis.

Trvání projektu: prosinec 2013 – prosinec 2014

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.