Platforma pro sociální bydlení

Naše projekty

Probíhající a ukončené projekty Platformy pro sociální bydlení

Probíhající projekty Platformy pro sociální bydlení

Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

Cílem projektu je zvýšit doposud nízkou efektivitu řešení bytové nouze, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů pro místní samosprávy. V rámci projektu vzniknou nástroje, které zlepší schopnost samospráv a realizátorů programů v NNO efektivně snižovat a ukončovat bezdomovectví.

Konkrétně se jedná o čtyři navzájem spolu provázané položky:

  1. metodika hodnocení existujících programů vč. databáze,
  2. sada pro systémové řešení bytové nouze, tzv. toolkit, vyvinut na základě zahraniční praxe a ve spolupráci se 4 obcemi, dvěma NNO a dalšími aktéry,
  3. přenos zahraničních praxí (zahraniční stáže),
  4. síť Partnerství sestávající z aktérů řešících bytovou nouzi na úrovni obcí.

Projekt realizuje Platforma pro sociální bydlení, společně se Sociologickým ústavem akademie věd a R-Mosty, které jsou zároveň hlavním žadatelem.

Web projektu:
https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/

Projekt trvá od května 2017 do dubna 2020.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486
Příjemce: R – Mosty, z. s.
Partneři: SOÚ, Platforma pro sociální bydlení
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_124
Název výzvy: Podpora inovačního prostředí

Logo_OPZ_barevné

Všechny obce mohou řešit bezdomovectví, když mají dobré rádce

Cílem projektu je otestovat nové přístupy k poskytování podpory obcím, které na svém území řeší bytovou nouzi. Dosavadní služby Platformy pro sociální bydlení vyhovují spíš aktivním obcím s dostatečnými kapacitami pro řešení bezdomovectví, dalším potřebným obcím umíme pomoci jen částečně nebo je rovnou odmítáme. Projekt se zaměří na hlubší analýzu potřeb obcí, bariéry a slabé stránky dosavadních služeb, vývoj služby nové i reformu stávající dle principů metody Human Centered Design, schopné podpořit širší spektrum obcí.

Projekt trvá od 1. února 2020 do 30. listopadu 2021.

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014297
Příjemce: Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_17_083
Název výzvy: Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Logo_OPZ_barevné

It can also be different – Restoring Dreams to tackle loneliness

V programech podpory bydlení zaměřených na vícečetně znevýhodněné osoby v bytové nouzi se často stává, že po nastěhování do bytu se účastníci programu nesnadno sžívají s novým prostředím, kde se cítí nepatřičně, cize a především sami. (Pocit) osamělost(i) je přitom jedním z významných faktorů ohrožujících stabilitu jejich bydlení. Přesto dosud neexistuje soubor metod a nástrojů, který by dal sociálním pracovníkům do rukou uspokojivé vodítko, jak poznat, že jejich klienti se cítí osaměle, jak s tímto pocitem zacházet, jak jej postupně snižovat a dosahovat tak toho, aby se nový byt měnil v domov. Toto bílé místo by měl zaplnit mezinárodní projekt s názvem It can also be different – Restoring dreams to tackle loneliness, do něhož je zapojeno 9 zemí. Výstupem bude soubor nástrojů ke snižování pocitu osamělostis metodikou jejich použití – v každé účastnické zemi bude adekvátnost vyvinutých nástrojů testována skupinou vyškolených sociálních pracovníků. 

Reg. č.: 2018-1-NL01-KA204-038988 
Koordinátor: HVO Querido, Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam
Název projektu:  ‘It can also be different – Restoring dreams to tackle loneliness’

Název programu: Erasmus +

 

Platforma pro sociální bydlení se v minulosti podílela na projektech:

Trainhouse

Projekt Trainhouse si klade za cíl vyškolit klíčové pracovníky v podpoře při zabydlování podle modelu Housing first. Projekt má partnery z pěti zemí (UK, Finsko, Španělsko, Maďarsko, ČR). V jeho rámci vzniknou metodiky zaměřené na profesionální sociální práci, využití peer pracovníků a využití dobrovolníků v modelu Housing first. V rámci projektu během roku 2017 proběhnou 3 týdenní exkurze (Helsinki, Londýn, Barcelona) do různorodých programů sociálního bydlení, fungujících zejména na principech Housing First.

Více informací: 
TrainHouse

Posílení a rozvoj kapacity Platformy pro sociální bydlení

Projekt podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu má za cíl posílit odborné, finanční, organizační a komunikační kapacity Platformy pro sociální bydlení, která zastřešuje členské organizace snažící se o prosazení funkčního systému sociálního bydlení pro lidi bez domova a lidi vyloučené z bydlení. Cíl projektu bude dosažen realizací několika na sebe navazujících aktivit, které posilují finanční a organizační zázemí organizace. V rámci projektu se uskuteční 4 odborné semináře pro členy Platformy, 4 diskuzní stoly se zástupci veřejné správy a také vzniknou 3 regionální skupiny členů, a to v Praze, Ostravě a Brně. Důležitým výstupem projektu bude strategický plán organizace na nejbližší 3 roky jako i plán pro fundraising a plán pro komunikaci dovnitř i navenek. 

Trvání projektu: říjen 2016 – březen 2018

Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002237

Fighting Together for the Right Social Housing Legislation, OSF Opportunity Fund

Tímto projektem byla Platforma pro sociální bydlení finančně podpořena, aby mohla jako organizace s expertní znalostí sociálního bydlení, vstoupit do diskuse o připravovaném zákonu o sociálním bydlení a do jeho legislativního procesu. Projekt zahrnoval veřejný happening lidí se zkušeností s bytovou nouzí s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kteří jí zde mohli představit své obavy a požadavky na systém sociálního bydlení. V rámci projektu vznikla také první verze cost-benefit analýzy sociálního bydlení.

Trvání projektu: duben – srpen 2016

Introduction of Rapid Re-housing for homeless families in the Czech Republic, Velvyslanectví Spojených států amerických

Platforma v rámci tohoto grantu obeznámila českou odbornou veřejnost s metodou rychlého zabydlení (rapid rehousing) a to prostřednictvím publikace rozhovorů a novinových článků o americké zkušenosti s tímto konceptem, dále publikací výzkumných zjištění a pohledů sociálních pracovníků a prezentací modelu na 12 českých i mezinárodních konferencích. Platforma také publikovala brožuru „Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi: Zkušenosti ze zahraničí a doporučení pro česká města“.

Trvání projektu: únor – říjen 2015

Pořádání workshopů a přípravy koncepce sociálního bydlení vč. návrhu dvou pilotních projektů na ukončování bezdomovectví v Brně, statutární město Brno

V rámci tohoto projektu Platforma připravila a realizovala dvoudenní seminář Katherine Gale a Prof. Volkera Busche Geertzemy. Dále ve spolupráci s americkou expertkou Katherine Gale připravila pilotní projekt rapid rehousing pro 50 rodin v Brně a závěrečnou zprávu.

Trvání projektu: březen – prosinec 2015

Platforma pro sociální bydlení – diskurzivní posun, OSI

Záměrem projektu „Platforma pro sociální bydlení“ bylo vybudovat silnou zájmovou koalici relevantních organizací a jedinců, zainteresovaných do tématu sociálního bydlení, jeho nedostatečné kvality a dostupnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a participačních aktivit byla definována nejproblematičtější témata a byly navrženy vhodné nástroje k jejich řešení. Navrhované nástroje a postupy byly následně konzultovány se zástupci politického spektra, s cílem zajištění jejich přijetí prostřednictvím vhodné legislativy. Projekt byl podán organizací IQ Roma servis.

Trvání projektu: prosinec 2013 – prosinec 2014

Facebook
Twitter