10 základních tezí na místní úrovni

1) Cílem místního systému je vyřešit bytovou nouzi rodin a jednotlivců, ať již mají přístřeší, či
nemají, a to tak, aby o nové bydlení opět nepřišli. Všechny zdroje, aktivity i definice úspěchu
by se měly odvozovat od tohoto cíle.

 

 

2) Místní systém vychází z toho, že vyřešení bytové nouze není totožné s řešením chudoby.
Považuje za úspěch již to, že domácnosti bez domova začnou žít jako ostatní domácnosti, sice
i nadále v chudobě, ale s jistotou domova. Aktivity řešící chudobu, jako podpora
zaměstnanosti, oddlužení, vzdělávání apod. představují následující krok.

3) Programy s dlouhodobě nevyužitými kapacitami, špatnými výsledky nebo neúměrně vysokými
náklady ve vztahu ke svým výsledkům, budou reformovány, využity k jiným účelům nebo bude
jejich financování přesměrováno do úspornějších a efektivnějších programů.

4) Dosažení „funkční nuly“ (tedy ukončení bezdomovectví, vyřešení bytové nouze) na úrovni
místního systému předpokládá, že u jednotlivých programů a domácností systém usiluje o co
nejrychlejší zabydlení každé rodiny či jednotlivce. Využívá přitom efektivně podpůrné služby
nezbytné k nastěhování a udržení si bydlení.

5) Místní systém prioritně směřuje zdroje (finanční, lidské, bytový fond) k vyřešení bytové nouze
lidí bez přístřeší, v pobytových službách a ubytovnách, nebo těch, kteří nemají žádnou další
alespoň dočasnou alternativu bydlení. V rámci této skupiny místní systém začne párovat
programy a byty na jedné straně s domácnostmi s nejvyšší mírou potřeb a ohrožení na straně
druhé.

6) Úkolem koordinovaného systému (s jednotným vstupem, vyhodnocením potřebnosti a
párováním žadatele s vhodným programem) je rychle propojit domácnosti žijící v bytové nouzi
s takovým druhem podpory, jaký preferují a jaký jejich bytovou nouzi efektivně ukončí. Úkolem
není mechanicky obsazovat lůžka nebo postupovat podle termínu zařazení do pořadníku na
byty.

7) Protože systém je založen na přístupu „bydlení především“ (Housing First), služby podporující
stabilitu v bydlení musí být terénní a dostupné lidem přímo v bytě (služba jde za člověkem).

8) Mnoho lidí zakusí krizi bydlení, aniž by to vyústilo do bezdomovectví. Prevence vystěhování,
poradenství a včasné nasměrování k bytovému řešení jsou nezbytné před vstupem do
koordinovaného systému nebo do pobytových služeb.

9) Několik systémových změn (např. snížení bariér pro vstup do systému, zlepšení efektivity
programů, přesměrování financí k účinnějším programům apod.) může během několika let
pomoci dosáhnout funkční nuly v bezdomovectví.

10) Fungující a kvalitní koordinované systémy jsou založeny na datech. To znamená, že data jsou
využívána v každém kroku pro zjišťování, zda systém funguje optimálně. Nejvíce jsou data
potřeba při rozhodování o financování programů a koordinaci místního systému. Data můžeme
rozporovat, ale nikdy ignorovat.

10 tezí stručně

 

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.