Třetí otevřený dopis ve věcí úprav Pravidel pronájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v objektech Hlavního města Prahy

V Praze dne 1. 9. 2023

Celé znění otevřeného dopisu:

Vážený pane primátore, vážené a vážení radní, 

tímto bychom rádi navázali na náš druhý otevřený dopis z 21. 7. 2023 ve věci navrhovaných úprav Pravidel pronájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v objektech HMP, kterýmjsme apelovali na důsledné promyšlení Vašeho dalšího jednání ve věci transformace bytových a sociálních politik. Rádi bychom upozornili, že většina připomínek nebyla zapracována a návrh Pravidel pronájmu a prodlužování doby podnájmu v objektech HMP, který má být předložen na jednání Rady HMP dne 4. 9. 2023, je až na výjimky prakticky stejný. K tomuto návrhu se tedy vztahuje většina našich připomínek adresovaná Vám 21. 7. 2023 v předešlém dopise. Současně bychom rádi vyjádřili přesvědčení, že změny nastavování Pravidel jsou natolik důležitým procesem, že by neměl být organizován ve spěchu, ale s rozvahou, s experty*kami, kteří mají možnost participovat déle než v horizontech 48 hodin, jak tomu bylo opakovaně doteď.

Rádi bychom Vám adresovali Analýzu stížností podaných na nájemce sociálních bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy nesvěřených městským částem, kterou reagujeme na vyjádření paní náměstkyně primátora Alexandry Udženije (ODS), kdy uvádí nárůst počtu stížností na nájemce sociálních bytů v minulém volebním období jako jeden z hlavních důvodů, proč je třeba změnit dosavadní pravidla pronájmu magistrátních bytů.

Nijak nezlehčujeme problém narušování soužití v městských bytových domech. Problémy určitě existují a je třeba je řešit. Řešení by mělo spočívat v důsledné spolupráci mezi konkrétními domácnostmi, poskytovateli sociálních služeb i komunitní práci v daných sousedstvích, včetně nastavení procesů, které musí být srozumitelné pro všechny aktéry a že řešení musí být včasné.

Nástroje pro předcházení rizikům je třeba systematicky a důsledně uplatňovat, nepodceňovat personální kapacity pracovníků*ic, kteří*é mají prevenci a řešení stížností na starosti a neustále systém vylepšovat. Na to je potřeba mít kvalitní zaměstnanecké kapacity úřadu i spolupracujících aktérů*ek. Proto nás moc mrzí odchod většiny odborných kapacit z Odboru bytového fondu MHMP, jež měly v agendě sociální bydlení. Šikanózní prostředí vytvářené vedoucím odboru kontinuitě práce nenahrává. Mrzí nás i postupný odchod odborných kapacit z Centra sociálních služeb Praha. Pokud se byty pronajímat nebudou z důvodů politického rozhodnutí a/nebo absence kapacit, které by procesovaly potřebné, kvalitní systém zaměřený na předcházení bytové nouze a její snižování nebude vzkvétat, ale upadat. Aby se nejkřehčí domácnosti stabilizovaly, je potřeba zajistit koordinovanou spolupráci politického vedení, bytového i sociálního odboru, byty i kapacity podpůrných služeb.

V Analýze stížností podaných na nájemce sociálních bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy nesvěřených městským částem uvádíme čtyři hlavní zjištění:

1. Na většinu (73 %) nájemců sociálních bytů nebyla nikdy podána žádná stížnost. Na polovinu z těch, na které byla podána stížnost, byla podána jen jedna a problém už se neopakoval, což pravděpodobně znamená že korigovali v zájmu udržení bydlení své chování. Ti, na které bylo podáno více než pět stížností, tvoří jen necelá 4 % nájemců sociálních bytů.

2. Nejvíce stížností bylo podáno v 1. čtvrtletí 2021, tedy v době lockdownu vyhlášeném v souvislosti s pandemií Covid-19, kdy byli lidé povinně doma, což samo o sobě zvyšovalo potenciál pro vznik konfliktů. Od dalšího čtvrtletí počty stížností poklesly a od té doby stagnovaly (a to přes to, že se počty pronajatých sociálních bytů výrazně zvyšovaly, což ukazujeme níže).

3. Ve většině (téměř ve dvou třetinách) domů, kde jsou sociální byty, nebyla za poslední čtyři roky podána ani jedna stížnost. V dalších zhruba 22 % domů byla za poslední čtyři roky podána jen jedna nebo dvě stížnosti.

4. Minimálně polovina těch, na které byly podány opakované stížnosti, již na jaře 2023 v magistrátních bytech nebydlela (popř. dostali výpověď z nájmu).

Současně bychom rádi reagovali na sdělení, ve kterých je tvrzeno, že sociální byty by měly být určeny především rodinám s dětmi nebo matkám samoživitelkám a že tomu tak doposud nebylo.

Z dat vedených OBF vyplývá následující:

  • Domácnosti rodin s alespoň jedním dítětem získaly v uplynulém volebním období ze všech bytů BOST celkem 55 % – jednalo se o byty 2+1 a větší (45 % bytů získali bezdětné domácnosti – tam se jednalo o garsoniéry a byty 1+1).
  • 62 % z rodin s dětmi tvořily rodiny samoživitelek či samoživitelů (celkem byt získalo 146 takových rodin). Samoživitelkám s více dětmi nebo se starším dítětem se pronajímají větší byty a ne garsoniéry.

V případě bezdětných domácností (zejména jednotlivců) získala valná většina nájemců bydlení na základě toho, že trpí závažnými zdravotními problémy (což doložili úředními doklady o 2. či 3. stupni invalidity, 2. či 3. stupni příspěvku na péči nebo držením průkazu pro osoby se zdravotním postižením (ZTP či ZTP/P)). U jednotlivců se jedná o více než 60 % nájemců, kteří mají takto závažné zdravotní problémy. Nově by se tito lidé do bytů kvůli zpřísnění podmínek nedostali a zůstali v bytové nouzi.

Vážený pane primátore, vážené radní, vážení radní, žádáme Vás tímto opět o přehodnocení plánu schválit předkládaná Pravidla pronájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v objektech HMP. Závěrem musíme konstatovat, že i přes dílčí zohlednění části našich připomínek (a připomínek dalších expertů*ek), dokument rozhodně není ve stavu, aby mohl být schválen a implementován v praxi. Řešením problémů v soužití tak určitě není výrazné zpřísnění vstupních kritérií, kvůli kterému by se velká část jednotlivců a rodin v bytové nouzi neměla šanci dostat do sociálního bydlení. I nadále nabízíme naši pomocnou ruku a rádi budeme součinní v nastavování funkčního systému sociálního bydlení v Praze.

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Bírová

ředitelka Platformy pro sociální bydlení

email: barbora.birova@socialnibydleni.org

mobilní telefon: 728 428 534


Platforma pro sociální bydlení je střešní organizací sdružující více než 120 organizací, expertů a expertek zabývajících se sociálním bydlením a usilujících o řešení bytové nouze různých cílových skupin. Platforma má dlouholeté zkušenosit s podporou zavádění a rozvoje integrovaných systémů sociálního bydlení v řadě měst (nejen) v ČR. Více informací najdete na: www.socialnibydleni.org


Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.