Otevřený dopis ve věci úprav Pravidel pronájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v objektech Hlavního města Prahy

V Praze dne 26. 6. 2023

Vážený pane primátore, vážené a vážení radní, 

tímto dopisem bychom rádi vyjádřili naše postoje ve věci navrhovaných úprav Pravidel pronájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v objektech HMP a apelovali na důsledné promyšlení Vašeho dalšího jednání ve věci transformace bytových a sociálních politik.

V Lisabonské deklaraci, ke které se připojila Česká republika i hlavní město Praha, se signatáři zavázali usilovat o ukončení bezdomovectví do roku 2030. Jako expertky a experti na tuto oblast víme, že pro přiblížení se cíli, je potřebné politické rozhodnutí, které přijme řešení bezdomovectví jako prioritu. Praha deklarovala, že bude usilovat o prevenci bezdomovectví, přístup ke stálému bydlení a nabídku podpůrných služeb pro lidi bez domova. 

Praha v uplynulých čtyřech letech upravila Pravidla pronajímání obecních bytů tak, aby se do bydlení mohly vracet i ty nejkřehčí domácnosti, zřídila Městskou nájemní agenturu, vytvořila kontaktní místo pro bydlení a podporovala síť kontaktních míst na městských částech, rozšířila funkční síť podpory poskytovatelů sociálních služeb a zřídila Sociální nadační fond, který mj. podporuje domácnosti, jež jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo je pro ně bydlení těžko dostupné. Pokud má Praha ambici být moderním evropským městem umožňujícím vysokou kvalitu života všem svým obyvatelům v různých etapách života i v těžkých životních situacích, je třeba tyto systémové prvky zachovat a dále rozvíjet.

Rádi bychom se vyjádřili k některým částem nově navržených Pravidel pronajímání obecních bytů[1] a nabídli pomocnou ruku a své zkušenosti pro jejich další nastavování. Nově navržená pravidla obsahují celou řadu kritérií, která budou v důsledku vylučovat velké části žadatelů*ek. Neobsahují mechanismus určování základního nájemného nebo mechanismus určování podílu bytů, které budou vyčleněny pro 4 základní kategorie a pro byty pro elektronické kauce. Nově navržená pravidla se mají vztahovat ve chvíli prodlužování nájemních smluv i na ty, co již bydlí, tím se změna dotkne těch již stabilizovaných domácností a má tedy velký potenciál na destabilizaci, tedy opak prevence. Znehodnotí se dosavadní investice do systému a sociální práce poskytována v minulých letech. Podrobněji bychom se rádi zabývali body, které se vztahují k osobám v bytové nouzi. 

V případě schválení nově připravených pravidel přestane bytový fond HMP plnit dosavadní zásadní roli záchranné sítě pro domácnosti, kterým nepronajímají byty jednotlivé MČ. Byty podle navrhovaných pravidel naopak mají být poskytovány skupinám, kterým své byty poskytuje velká část městských částí a které zároveň mají vyšší šance pro uplatnění na volném trhu s bydlením. 

  • O byty mohou žádat jen osoby, které mají aktuálně platnou nájemní či podnájemní smlouvu. Zaměření na osoby s platnou nájemní či podnájemní smlouvou z našeho pohledu nedává smysl. Bydlení se bude poskytovat těm, kdo ho již mají.
  • S výjimkou bytů pro seniory*ky[2] pravidla neobsahují žádný mechanismus pro prioritizaci žadatelů*lek.
  • Vstupní kritéria nastavují velmi úzké hrdlo, přes které se velká část (možná dokonce většina) osob v bytové nouzi žijících v Praze k městskému bytu nedostane
  • Pravidla se nezaměřují na osoby v bytové nouzi (osoby bez střechy, osoby bez bytu, osoby v nevyhovujícím bydlení, osoby v nejistém bydlení), ale na osoby v blíže nijak nedefinované „ztížené sociální situaci“. V Praze přitom žije minimálně 18,5 až 22,5 tisíc osob v bytové nouzi.[3]
  • Mnoho osob v bytové nouzi nesplní podmínku trvalého bydliště na území HMP minimálně posledních pět let, ačkoliv mají často skutečný pobyt v Praze po mnohem delší dobu. Osoby bez přístřeší, v azylových domech, v ubytovnách, užívající byt bez právního titulu ale i s nájemní smlouvou, kde pronajímatelé brání k přihlášení trvalého bydliště v bytě, podmínku často nesplní. Zároveň jde o podmínku, která je podle ministerstva vnitra pravděpodobně v rozporu se zákonem, protože je zde popřen rovný přístup k občanům
  • Mnoho osob v bytové nouzi dále nesplní podmínku, že nikdy v minulosti nebyly nájemci bytu HMP nebo MČ, kterým byl nájem ukončen z důvodů hrubého porušování povinnosti nájemce bytu. Pravidla trestají plošně všechny, kdo někdy v minulosti udělali „chybu“ a upírají jim druhou šanci bez toho, aby byl jejich případ individuálně posouzen.
  • V pravidlech zcela chybí jakýkoliv mechanismus pro navazování podpory v bydlení ze strany sociálních služeb u nájemců*kyň, kde bude při sociálním šetření shledána taková potřeba.
  • Vyloučeny budou (zřejmě) všechny osoby s exekucemi či v insolvenci. Dle expertních odhadů přitom exekuce má 80 % domácností v bytové nouzi. V Praze žije více než 73 tisíc osob v exekuci (6,84 % všech obyvatel Prahy). Jejich podíl meziročně stoupá.[4]
  • Koncepce časově omezeného sociálního bydlení povede v mnoha případech k návratu stabilizovaných domácností do situace bytové nouze. Pravidla stanoví, že maximální doba pronájmu bytů pro osoby v sociální tísni jsou čtyři roky. Většina domácností se po uplynutí této doby nebude mít šanci uchytit na běžném trhu s bydlením. Většina nízkopříjmových domácností zůstane nízkopříjmovými, zdravotně hendikepovaní budou nadále hendikepovaní. Navržený model bude mj. ekonomicky neefektivní (do stabilizace domácností se investují nemalé prostředky a následně se destabilizují a bude nutné se potýkat s vysokými náklady bytové nouze).
  • Implementace pravidel v navržené podobě povede k postupné ztrátě bydlení u více než 400 domácností, kterým byl pronajat městský byt v uplynulém volebním období. U velké části z nich vážně hrozí, že opět skončí v situaci bytové nouze, ačkoliv se většina z nich v bytech úspěšně stabilizovala. 

Předložený návrh fakticky ruší pravidla, která byla základem funkční městské bytové politiky namísto toho, aby vedení města přikročilo k jejímu dalšímu zefektivňování na základě nezávislé evaluace dosavadního dopadu. Souhlasíme s tím, že má smysl pravidla průběžně vyhodnocovat a upravovat případně dílčí parametry tam, kde budou identifikovány nefunkčnosti či neefektivnost. Důrazně však varujeme před zrušením bodového hodnocení, které garantuje objektivnost a transparentnost rozhodování při přidělování městských bytů a mimo jiné eliminuje možnou korupci.

Vážený pane primátore, vážené radní, vážení radní, žádáme Vás tímto o přehodnocení plánu schválit předkládaná Pravidla pronájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v objektech HMP. Návrh ruší pravidla, která byla základem funkční městské bytové politiky. Předložený návrh de facto likviduje sociální bydlení vycházející z fungujících přístupů a nástrojů. A to ve chvíli, kdy je v procesu schvalování Zákon o podpoře v bydlení. Jde o naprostou změnu směřování městské sociální bytové politiky, jež byla nedávno ukotvena a schválena ve Strategii rozvoje bydlení v hl. m. PrazeStrategii prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030.

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Bírová

ředitelka Platformy pro sociální bydlení

email: barbora.birova@socialnibydleni.org

mobilní telefon: 728 428 534

[1]  Komentujeme zde verzi návrhu pravidel, jež byla představena na jednání Výboru zastupitelstva pro bydlení konaném 15. 6. 2023.

[2] U seniorských bytů se počítá s prioritizací na základě data podání žádosti o byt.

[3] Viz Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030 schválená RHMP v roce 2022.

[4] Viz Mapa exekucí, dostupná na adrese http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/.

Platforma pro sociální bydlení je střešní organizací sdružující více než 120 organizací, expertů a expertek zabývajících se sociálním bydlením a usilujících o řešení bytové nouze různých cílových skupin. Platforma má dlouholeté zkušenosit s podporou zavádění a rozvoje integrovaných systémů sociálního bydlení v řadě měst (nejen) v ČR. Více informací najdete na: www.socialnibydleni.org 

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.