Každé desáté dítě a téměř třetina osaměle žijících seniorek v České republice žije v energetické chudobě

Podpořte nás
Studie Energetická chudoba a její řešení, kterou zveřejnily Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení.

Studie na základě analýzy dat z roku 2021 jasně ukazuje, že energetická chudoba, tedy situace, kdy domácnost vydává nepřiměřeně vysoké výdaje za energie a strádá tak v jiných oblastech základních potřeb, není v Česku záležitostí posledního roku a že naopak představuje závažný strukturální problém, který byl dlouhodobě přehlížen, než začal celospolečensky rezonovat v kontextu současného bezprecedentního růstu cen energií.

Podle studie už v roce 2021, tedy v období před prudkým zvýšením cen energií, žilo v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky ve zhruba 500 tisících domácnostech. Nejvíce  energetická chudoba doléhá na rodiny s dětmi; jedná se o 410 tisíc osob, z toho 220 tisíc dětí. Jinými slovy přibližně desetina dětí v naší zemi uprostřed Evropy žila a žije v energetické chudobě. Do této kategorie spadá i 130 tisíc osob v domácnostech samoživitelek. Druhou nejzasaženější skupinou jsou lidé pobírající důchody (310 tisíc osob), tedy 16 % z celkové důchodcovské populace. V energetické chudobě se také nachází 28 % osaměle žijících důchodců, nejčastěji žen.

Jako nejčastější příčinu energetické chudoby studie idenditifkovala vysoký podíl výdajů za energie na příjmech domácnosti. Největší část výdajů na energie vydávají domácnosti na vytápění – studie ukázala, že významnou příčinou energetické chudoby je vysoká energetická náročnost bydlení. To se týká zejména nájemního bydlení, 46 % ze všech lidí v energetické chudobě bydlí v nájemních bytech, zatímco celkově v nájmu bydlí jen 17 % populace.

Pro potírání energetické chudoby, a to na systémové úrovni a s důrazem na nejohroženější skupiny obyvatel, je podle studie potřeba přijmout a realizovat následující opatření:

  • navýšení dotací z Nové zelené úsporám na komplexní energetické renovace pro nízkopříjmové domácnosti,
  • nároková sociálně zacílená sleva na elektřinu, plyn a teplo pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, zakotvená v právě novelizovaném energetickém zákoně (nárok na slevu by měl být limitován čistým měsíčním příjmem 21 tisíc Kč na osobu),
  • přijetí zákona o podpoře v bydlení a budování celostátní sítě dostupného poradenství v oblasti bydlení,
  • zpřístupnění příspěvku na bydlení domácnostem, které na něj mají nárok pomocí poradenství k úsporám energií a kontaktních míst pro bydlení,
  • výstavba i rekonstrukce energeticky úsporného sociálního bydlení.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.