Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení sdružuje 100 organizací a odborníků, kteří se na každodenní bázi potýkají s bytovou nouzí v České republice. Naše know-how vychází z osobní spolupráce s odborníky a organizacemi z celého světa, kteří prosazující řešení bytové nouze na úrovni jednotlivých států a měst, a z hluboké znalosti českého kontextu díky práci našich členských organizací, členů akademiků a sociálních pracovníků a členů se zkušeností s bytovou nouzí.

 

Přímo se podílíme na projektech, jako je brněnský Rapid Re-Housing, který v roce 2017 vyhrál cenu FEANTSA za nejlepší evropský projekt ukončování bezdomovectví a v roce 2018 první cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie.

Pomáháme místním samosprávám ukončovat bezdomovectví v regionech, monitorujeme politiky a dopady jejich rozhodnutí na lidi v bytové nouzi a informujeme veřejnost o stavu a možnostech řešení bytové nouze v České republice. Předně ale prosazujeme vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení.

Naše projekty

Co je sociální bydlení

Kvalitní systém sociálního bydlení vede ke snížení počtu lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Vede také  ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají nepřiměřeně vysokou část svých příjmů na bydlení (např. podstatná část seniorů) a preventivně působí v oblasti bezdomovectví.

V souladu s Evropskou federací národních organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA) chápeme sociální bydlení jako bydlení, které:

 

 1. řeší selhání trhu s bydlením,
 2. se zaměřuje na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky,
 3. má jasná pravidla přidělování,
 4. poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu,
 5. je zajišťováno s využitím veřejných dotací,
 6. je poskytováno na bázi neziskovosti,
 7. je monitorováno veřejnými orgány.
 8. Systém sociálního bydlení je nutné zavést především z následujících důvodů:
 • Jelikož žádná jiná úprava sociálního bydlení není schopna jednoznačně a dlouhodobě garantovat zapojení všech relevantních subjektů do řešení situací konkrétních lidí ohrožených nedostatečným bydlením.
 • Efektivní systém sociálního bydlení snižuje primární náklady z veřejných rozpočtů zejména na ústavní péči a dávky, a sekundární vynakládané v důsledku snížené kriminality a nutnosti řešit další negativní průvodní jevy, jako je zhoršený zdravotní stav lidí v bytové nouzi.
 • U lidí v bydlení klesá úroveň psychosociálního stresu, zlepšuje se spánek u dospělých i dětí, zvyšuje se subjektivní vnímání bezpečí a důvěra ve společnost. Zlepšuje se také fyzické zdraví rodin – snižuje se počet hospitalizací a využívání ambulance, množství užívaných antibiotik i celkový zdravotní stav.
 • V reakci na to, že se v posledních letech zvyšuje finanční nedostupnost bydlení, nájemné a platby za služby čím dál více zatěžují rozpočty domácností a velká část domácností, které bydlení hledají, nemá dostatek financí na kauci.
 • Některé skupiny domácností (matky samoživitelky, rodiny s více dětmi, mladí odcházející z dětských domovů, Romové, rodiny s více dětmi a cizinci) jsou systematicky diskriminovány ze strany pronajímatelů a současné antidiskriminační nástroje jim nepomáhají k dosažení bydlení.
 • Existuje silný politický tlak na omezení státních výdajů na dávky na bydlení pro lidi v substandardním bydlení, zároveň ale zatím neexistuje alternativa v podobě sociálního a dostupného bydlení.
 • Dosavadní přístup státu k řešení sociálního bydlení byl založen téměř výhradně na finančních příspěvcích ke zvládnutí nákladů bydlení, neřešena zůstává situace lidí vyloučených z bydlení.

Více o tom, jak má vypadat efektivní zákon o sociálním bydlení se dočtete v sekci Zákon

Naše Desatero principů kvalitního zákona

 

Bytová nouze rodin v Česku

Bytovou nouzi Platforma chápe jako různé situace, kdy jedinec nebo rodina nemá standardní bydlení (je bez střechy nebo bez bytu), bydlí v nevyhovujícím bydlení nebo mu hrozí ztráta bydlení. Tuto obecnou definici obvykle konkretizujeme prostřednictvím české verze Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS), která přehledně kategorizuje jednotlivé situace, v nichž lidé nemají přiměřené bydlení, které mohou spolu se svojí rodinou výlučně užívat (fyzická oblast); nemají  prostor pro vlastní soukromí s možností udržování sociálních vztahů (sociální oblast) nebo nemají právní důvod k jeho užívání (právní oblast).

Typologie FEANTSA

Užší tým platformy

Ing. Vít Lesák, MSc.

Ředitel

vit.lesak@socialnibydleni.org
+420 724 189 993

Vít Lesák byl v roce 2016 stipendistou programu Institute for Global Homelesssness pro světové lídry v ukončování bezdomovectví. Během 5 let práce na pozici metodika lokálních konzultantů Agentury pro sociální začleňování (odbor ÚV ČR) spolupracoval ve více než 20 obcích ČR (zejména na Ostravsku, Jesenicku, Bruntálsku, Šluknovsku a Ústecku a ve Středních Čechách), kde konzultoval nastavení politik sociálního začleňování.

Pokračovat...

Ing. Vít Lesák, MSc.

Ředitel

Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

stepan.ripka@socialnibydleni.org
+420 774 541 245

Je zakládajícím členem a předsedou Platformy, věnuje se zde hlavně kontaktu s veřejnou správou a médii a přenosu zahraničních zkušeností. Ve spolupráci s organizacemi a projekty jako je Evropská komise, Institute of Global Homelessness, FEANTSA, National Alliance for Ending Homelessness, Housing Solutions Platform či Housing First Hub Europe se účastní evropské i globální diskuse o řešení bezdomovectví.

Pokračovat...

Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

Mgr. Jan Snopek

Hlavní analytik

jan.snopek@socialnibydleni.org
+420 724 773 391

Je zakládajícím členem Platformy. Zastává pozici radního a zároveň pracuje jako poradce pro ukončování bezdomovectví. Vystudoval sociální antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého nedokončeného doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se zabýval etnografickým a historickým výzkumem politik bydlení a antropologií města.

Pokračovat...

Mgr. Jan Snopek

Hlavní analytik

Mgr. Barbora Bírová

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

barbora.birova@socialnibydleni.org
+420 728 428 534

V Platformě zastává pozici radní a pracuje jako poradkyně pro ukončování bezdomovectví. Vystudovala sociální antropologii na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu pokračuje na Univerzitě Karlově v Praze, kde zároveň vyučuje kurz zaměřený na aplikovanou antropologii.

Pokračovat...

Mgr. Barbora Bírová

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

matej.hon@socialnibydleni.org
+420 731 047 573

V Platformě pracuje od roku 2017 jako poradce pro ukončování bezdomovectví, konkrétně má na starosti spolupráci s radnicí Prahy 7. Předtím působil dva roky jako lokální konzultant v Agentuře pro sociální začleňování. Vystudoval veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově a aktuálně dokončuje studia práv tamtéž. V rámci svých studií se zaměřoval na problémy marginalizovaných skupin – od politické participace menšin až po právní otázky sociálního bydlení.

Mgr. Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

david.valouch@socialnibydleni.org
+420 776 577 887

V Platformě pro sociální bydlení pracuje od roku 2017 na pozici poradce pro ukončování bezdomovectví a to především v Liberci. Od roku 1996 pracuje s mladými lidmi bez domova, drogově závislými i dalšími cílovými skupinami. V praxi pracoval v oblasti prevence drogových závislostí, terénních služeb, nízkoprahového kontaktního centra, komunitách pro drogově závislé a na skupinách pro rodiče drogově závislých. Má za sebou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Satiterapii a několik stovek hodin dalších kvalifikačních kurzů.

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Jaromír Mára

Vnější vztahy

jaromir.mara@socialnibydleni.org
+420 728 385 045

V Platformě pracuje od roku 2016. Na starosti má vnější vztahy. Koordinuje lobbingové aktivity, schůzky s představiteli veřejné správy, semináře pro poslance. Vede ucelené mediální kampaně za přijetí zákona o sociálním bydlení jako kampaň Mít svůj domov v roce 2016, anketu pro kandidáty do PSP v roce 2017 a kampaň #Ubytovnybezdeti v roce 2018. Spravuje webovou identitu Platformy.

Pokračovat...

Jaromír Mára

Vnější vztahy

Martin Špaček

PR a média

martin.spacek@socialnibydleni.org
+420 723 674 230

V Platformě pracuje od roku 2016 a na starosti má především PR, mediální prezentaci a kontakt s novináři. Podílí se také na kampaních za zvýšení dostupnosti bydlení či za prosazení zákona o sociálním bydlení,  jako byla kampaň Mít svůj domov.

Pokračovat...

Martin Špaček

PR a média

Monika Martišková

Fundraising

monika.martiskova@socialnibydleni.org
+420 776 818 865

Monika Martišková je v Platformě od roku 2016. Zabývá se evaluacemi projektů, projektovým managementem, a sháněním prostředků na všechny skvělé aktivity Platformy. Studovala na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a studuje doktorát na Univerzitě Karlově v Praze.

Monika Martišková

Fundraising

Františka Dvorská

Projektová manažerka

V Platformě pracuje od března roku 2018 na pozici projektové a office manažerky. Vystudovala Seminář romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teorii a dějiny audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím odborným zájmem je romská kinematografie a práce s pamětníky.

Pokračovat...

Františka Dvorská

Projektová manažerka