Fakta & mýty : Terminologie

Klikněte pro výběr příspěvků na téma terminologie

Sociální služby pro specifické cílové skupiny

Dávky a podporaTerminologieZabydlení

Pro různé cílové skupiny se specifickými potřebami existuje řada specializovaných sociálních služeb, a to jak poskytovaných terénní formou (pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení), tak formou pobytovou (chráněné bydlení, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem či domy na půl cesty). Zde vždy závisí na konkrétním nastavení dané služby – vždy by ale tyto služby měly vést k samostatnému bydlení, nebo by se alespoň měly svou povahou samostatnému bydlení blížit.

Sociální služby pro specifické cílové skupiny

Azylové domy

 

Pomoc v kriziTerminologie

Azylové domy jsou pobytovou sociální službou. Dnes jsou častou součástí systémů prostupného bydlení. V logice prostupného bydlení by časově omezený pobyt v azylovém domě měl vést k osvojení kompetencí potřebných k samostatnému bydlení. To ale v praxi často nefunguje, velká část klientů se po opuštění azylového domu vrací na ubytovnu nebo odchází do jiného azylového domu. Samostatnému bydlení se totiž nejlépe učí v běžném bytě. Azylové domy by tak měly sloužit pouze k dočasnému řešení krizové situace osoby v bytové nouzi, a to nejvýše do doby, kdy se pro ni podaří najít vhodný byt.

Azylové domy

 

Noclehárny a nízkoprahová denní centra

Pomoc v kriziTerminologie

V souvislosti s potřebami lidí bez domova je třeba zmínit i noclehárny (pobytová služba) a nízkoprahová denní centra (ambulantní služba), které mohou zmírnit některé nepříznivé důsledky života na ulici (nabízí nocleh, prostor pro obstarání osobní hygieny apod.), většinou ale nenabízí potřebnou komplexní sociální práci, jsou stigmatizující a nepřispívají dostatečně k integraci osob bez domova. Noclehárny mají navíc často nastavená pravidla, která de facto část lidí v nouzi z jejich využívání vylučují (např. odmítání opilých lidí vylučuje z jejich užívání alkoholiky, kteří ovšem ve své situaci nedokážou se svou nemocí bojovat; odmítání psů zase vylučuje ty, pro které je pes jediným věrným společníkem). Noclehárny, zejména pokud jsou nízkoprahové, jsou potřebnou sociální službou, ale neukončují bezdomovectví.

Noclehárny a nízkoprahová denní centra

Podpora osob v bytech

Dávky a podporaTerminologie

Z existujících sociálních služeb je vhodné v souvislosti s bytovou nouzí znát tři následující, které nejčastěji umožňují podporu osob v jejich bytech (jsou poskytovány terénní či ambulantní formou):

  1. terénní programy, v rámci kterých je možné osoby v bytové nouzi kontaktovat v jejich současném prostředí, i jim následně poskytovat potřebnou podporu v bytě,
  2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které poskytují služby podobné terénním programům, ale zaměřují se na rodiny s dětmi a zajišťují za tímto účelem širší škálu činností včetně výchovných a vzdělávacích aktivit,
  3. sociální rehabilitace, která má za cíl především podpořit osoby se sníženou samostatností a umožnit jim postupné osvojení některých dovedností, které jejich samostatnost zvýší.

Podpora osob v bytech

Sociální služby

Dávky a podporaTerminologie

Lidem v bytové nouzi může pomáhat celá řada sociálních služeb. Aby lidé mohli zůstávat ve svých domovech, někteří z nich potřebují podporu, kterou jim mohou zajistit právě sociální pracovníci. Sociální služby jsou poskytovány ve třech základních formách (terénní, ambulantní a pobytové).

Pokračovat...

Sociální služby

Dávky na bydlení

Dávky a podporaTerminologie

Sociální dávky na podporu bydlení jsou dvě (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení) a spolu s příspěvkem na živobytí jsou konstruovány tak, aby svým příjemcům zajistily dostatek peněz na úhradu přiměřených nákladů na bydlení, a ještě jim zůstala částka životního či existenčního minima. Většina lidí by tak měla být díky sociálnímu systému schopna hradit nájemné v běžných bytech. Obce tudíž rozhodně nemusí poskytovat potřebným bydlení zadarmo.

Pokračovat...

Dávky na bydlení

Rapid Re-housing -Rychlé zabydlení

TerminologieZabydlení

Rychlé zabydlení (Rapid Re-housing) vychází z principů Housing First (Bydlení především). V České republice realizujeme projekt RRH v Brně, cílovou skupinou jsou domácnosti, které tvoří rodiče s dětmi, které jsou bez bydlení (žijí v azylovém domě nebo v ubytovně), v nevyhovujícím bydlení, či jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení a které ke stabilizaci v novém bydlení potřebují intenzivní sociální podporu (přechodnou či dlouhodobou).

Výsledky ročního výzkumu Rapid Re-Housing v Brně

Pokračovat...

Rapid Re-housing -Rychlé zabydlení

Housing First – Bydlení především

TerminologieZabydlení

Housing First, tedy bydlení především nebo také nejdřív bydlení je metoda využívaná k pomoci lidem bez domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, která v posledních letech zdomácňuje i v českém prostředí. Podstatou metody je poskytnout lidem bez domova standardní bydlení bez předchozí léčby či “tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle jejich individuálních potřeb. Metoda poskytnutí bydlení takovým způsobem je pravděpodobně tou nejdůležitější inovací v plánování služeb pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let.

Kdo jsou lidé v programu Housing First? 

Pokračovat...

Housing First – Bydlení především

Prostupné bydlení

Terminologie

Systém prostupného bydlení je specifická metoda pomoci lidem v bezdomovectví a v současné době je nejčastějším přístupem k řešení bytové nouze v ČR. Jedná se o komplexní, hierarchicky uspořádaný systém různých forem sociálního bydlení, jehož jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami přidělení, typem smlouvy. Tyto jsou provázány s doprovodnými sociálními službami. Podmínkou fungování systému je existence prostředníka (mezi pod/nájemníky a pronajímateli) v jehož roli jsou často NNO.

Pokračovat...

Prostupné bydlení

Sociální bydlení

TerminologieZabydlení

Kvalitní systém sociálního bydlení vede ke snížení počtu lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Vede také ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají nepřiměřeně vysokou část svých příjmů na bydlení (např. podstatná část seniorů) a preventivně působí v oblasti bezdomovectví.

Pokračovat...

Sociální bydlení

Ukončování bezdomovectví

BezdomovectvíTerminologie

Již víme, že bezdomovectví není přirozenou a neměnnou součástí společnosti, je možné ho ukončit. To neznamená, že se lidé bez domova už nikdy nebudou ve společnosti vyskytovat. Je ale třeba zajistit, že se do bezdomovectví jako krizového stavu, lidé budou dostávat jen zřídka, a jen na krátké období, a že se tyto epizody v jejich životech nebudou opakovat.

Pokračovat...

Ukončování bezdomovectví

Bezdomovectví a bytová nouze

BezdomovectvíTerminologie

Když hovoříme o bezdomovectví, čili o lidech v bytové nouzi, není řeč jen o lidech, které vídáme posedávat v parcích na lavičkách a v blízkosti nádraží. Široká definice bezdomovectví upozorňuje na komplexnost problematiky. Neexistuje pouze zjevné bezdomovectví, ale rovněž potenciální a skryté. Neexistuje homogenní skupina „bezdomovců“, nebo nějaký typický člověk bez domova. Bezdomovectví se týká mužů, žen i dětí. Postihuje celé rodiny, mladé dospělé i seniory.

 

Pokračovat...

Bezdomovectví a bytová nouze