ČKD: Terminologie

Klikněte pro výběr příspěvků na téma terminologie

Jiné specializované sociální služby

Dávky a podporaTerminologieZabydlení

Pro různé cílové skupiny se specifickými potřebami existuje řada dalších specializovaných sociálních služeb, a to jak poskytovaných terénní formou (pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení), tak formou pobytovou (chráněné bydlení, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem či domy na půl cesty). Zde vždy závisí na konkrétním nastavení dané služby – vždy by ale tyto služby měly vést k samostatnému bydlení, nebo by se alespoň měly svou povahou samostatnému bydlení blížit.

Jiné specializované sociální služby

Azylové domy

 

Pomoc v kriziTerminologie

Azylové domy jsou pobytovou sociální službou. Dnes jsou častou součástí systémů prostupného bydlení. V logice prostupného bydlení by časově omezený pobyt v azylovém domě měl vést k osvojení kompetencí potřebných k samostatnému bydlení. To ale v praxi často nefunguje, velká část klientů se po opuštění azylového domu vrací na ubytovnu nebo odchází do jiného azylového domu. Samostatnému bydlení se totiž nejlépe učí v běžném bytě. Azylové domy by tak měly sloužit pouze k dočasnému řešení krizové situace osoby v bytové nouzi, a to nejvýše do doby, kdy se pro ni podaří najít vhodný byt.

Azylové domy

 

Noclehárny a nízkoprahová denní centra

Pomoc v kriziTerminologie

V souvislosti s potřebami lidí bez domova je třeba zmínit i noclehárny (pobytová služba) a nízkoprahová denní centra (ambulantní služba), které mohou zmírnit některé nepříznivé důsledky života na ulici (nabízí nocleh, prostor pro obstarání osobní hygieny apod.), většinou ale nenabízí potřebnou komplexní sociální práci, jsou stigmatizující a nepřispívají dostatečně k integraci osob bez domova. Noclehárny mají navíc často nastavená pravidla, která de facto část lidí v nouzi z jejich využívání vylučují (např. odmítání opilých lidí vylučuje z jejich užívání alkoholiky, kteří ovšem ve své situaci nedokážou se svou nemocí bojovat; odmítání psů zase vylučuje ty, pro které je pes jediným věrným společníkem). Noclehárny, zejména pokud jsou nízkoprahové, jsou potřebnou sociální službou, ale neukončují bezdomovectví.

Noclehárny a nízkoprahová denní centra

Podpora osob v bytech

Dávky a podporaTerminologie

Z existujících sociálních služeb je vhodné v souvislosti s bytovou nouzí znát tři následující, které nejčastěji umožňují podporu osob v jejich bytech (jsou poskytovány terénní či ambulantní formou):

  1. terénní programy, v rámci kterých je možné osoby v bytové nouzi kontaktovat v jejich současném prostředí, i jim následně poskytovat potřebnou podporu v bytě,
  2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které poskytují služby podobné terénním programům, ale zaměřují se na rodiny s dětmi a zajišťují za tímto účelem širší škálu činností včetně výchovných a vzdělávacích aktivit,
  3. sociální rehabilitace, která má za cíl především podpořit osoby se sníženou samostatností a umožnit jim postupné osvojení některých dovedností, které jejich samostatnost zvýší.

Podpora osob v bytech

Sociální služby

Dávky a podporaTerminologie

Lidem v bytové nouzi může pomáhat celá řada sociálních služeb. Aby lidé mohli zůstávat ve svých domovech, někteří z nich potřebují podporu, kterou jim mohou zajistit právě sociální pracovníci. Sociální služby jsou poskytovány ve třech základních formách. V rámci služeb poskytovaných terénní formou navštěvují sociální pracovníci své klienty v jejich přirozeném prostředí. V rámci služeb ambulantních naopak klienti dochází do příslušných zařízení. Vedle terénních a ambulantních služeb existují i služby pobytové, kdy je klientovi poskytnuto ubytování v místě, kde je mu poskytována i sociální služba. Tyto služby mohou lidem bez domova zajistit dočasně střechu nad hlavou, nikdy ale nemohou plnohodnotně nahradit bydlení.

Sociální služby

Doplatek na bydlení

Dávky a podporaTerminologie

Oproti tomu doplatek na bydlení je dávka určená lidem v hmotné nouzi, pobírá jej 51 140 domácností, ve většině případů je kombinován s příspěvkem na bydlení. Doplatek je vyplácen i do ubytoven, do pobytových sociálních služeb a jiných prostor, které nelze označit za standardní bydlení.

Doplatek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Dávky a podporaTerminologie

Na příspěvek na bydlení dosahuje podstatně širší skupina osob – pomáhá udržet bydlení zhruba půl milionu osob, k roku 2018 je to dle dat MPSV 279 100 domácností. Jedná se o dávku ze systému státní sociální podpory, pro který je charakteristické, že se nezkoumá celková situace příjemce dávky, ale jen jeho příjmy. Dávku lze poskytnout jen do běžných bytů.

Příspěvek na bydlení

Dávky na bydlení

Dávky a podporaTerminologie

Sociální dávky na podporu bydlení jsou dvě (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení) a spolu s příspěvkem na živobytí jsou konstruovány tak, aby svým příjemcům zajistily dostatek peněz na úhradu přiměřených nákladů na bydlení, a ještě jim zůstala částka životního či existenčního minima. Většina lidí by tak měla být díky sociálnímu systému schopna hradit nájemné v běžných bytech. Obce tudíž rozhodně nemusí poskytovat potřebným bydlení zadarmo.

Pokračovat...

Dávky na bydlení

Rapid Re-housing -Rychlé zabydlení

TerminologieZabydlení

Rychlé zabydlení (Rapid Re-housing) vychází z principů Housing First (Bydlení především). V České republice realizujeme projekt RRH v Brně, cílovou skupinou jsou domácnosti, které tvoří rodiče s dětmi, které jsou bez bydlení (žijí v azylovém domě nebo v ubytovně), v nevyhovujícím bydlení, či jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení a které ke stabilizaci v novém bydlení potřebují intenzivní sociální podporu (přechodnou či dlouhodobou).

Pokračovat...

Rapid Re-housing -Rychlé zabydlení

Housing First – Bydlení především

TerminologieZabydlení

Bydlení především je metoda využívaná k pomoci lidem bez domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, která v posledních letech zdomácňuje i v českém prostředí. Podstatou metody je poskytnout lidem bez domova standardní bydlení bez předchozí léčby či “tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle jejich individuálních potřeb. Metoda poskytnutí bydlení takovým způsobem je pravděpodobně tou nejdůležitější inovací v plánování služeb pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let.

Pokračovat...

Housing First – Bydlení především